Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján - a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk helyi adóügyekben hozzánk forduló adózóinkat, ügyfeleinket.

1. Az adatkezelő neve, elérhetőségei:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefon: +361-327-1000 E-mail: adofoosztaly@budapest.hu

2. Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei:

Ulyssys Kft.
Cím: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
E-mail: hairufsz@ulyssys.hu

Adatfeldolgozói feladat: a hely adóhatósági feladatellátást támogató elektronikus információs rendszer fejlesztése, valamint a rendszerrel kapcsolatban jogszabály - és rendszerkövetési szolgáltatások és rendszer működés-támogatási szolgáltatások végzése.

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

dr. Molnár Katalin
Telefon: +361-327-1454 E-mail: adatvedelmitisztviselo@budapest.hu

4. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
 • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
 • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
 • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM. Rend.,
 • az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet,
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: iratkezelési Korm.rend.).

5. Az adatkezelés célja:

a helyi adóhatóságra vonatkozó jogszabályok alapján:

 • adózók nyilvántartásba vétele
 • adófizetési kötelezettség nyilvántartásba vétele
 • kérelemre induló hatósági eljárás lefolytatása
 • hivatalból induló hatósági eljárás lefolytatása
 • adóellenőrzési eljárás lefolytatása
 • adóvégrehajtási eljárás lefolytatása
 • adóbefizetések nyilvántartásba vétele, nyilvántartása
 • hatósági megkeresések teljesítése
 • jogorvoslati eljárás

6. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelése a Rendelet: II. fejezet 6. cikk (1) e) pontjával összhangban az adóhatósági - az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett - feladatok ellátása miatt kötelező, figyelembe véve a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés f) pontjában foglaltakat is. Az adóhatósági jogkör címzettje a Főjegyző. Az Adó Főosztály adóügyekben a főjegyzőtől átruházott hatáskörben jár el. Az adózók az adataikat jogszabály alapján kötelező jelleggel adják meg, ennek elmaradása az adóigazgatási eljárási szabályok szerinti jogkövetkezményekkel jár. Más szervezettől történő adatátvétel, vagy más szervnek történő átadás jogszabályi előírás alapján történik.

7. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái:

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ismeret, információ, amely alapján egy természetes személy közvetlenül vagy közvetve azonosított vagy azonosítható. (Rendelet: I. fejezet 4. cikk)

A kezelt adatok köre:

 • név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, adószám, TAJ-szám, pénzintézeti számlaszám, statisztikai számjel, székhely, lakóhely, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel száma, telephely címe, szálláshely címe, ingatlan címe/helyrajzi száma, tulajdonos illetősége (belföldi/külföldi), képviseleti jogcím, tárhelyazonosító, adóalap, adó, adóelőleg, adószámla azonosító, családi adatok, körülmények (pl. gyermekek száma), egészségügyi, szociális adatok, adó/pótlék/birság/illetéktartozás összege, gépjármű forgalmi rendszáma, megkeresésben közölt egyéb személyes adatok

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok forrása amennyiben nem az érintettől gyűjtött

 • NAV adatközléséből átvett
 • Adók módjára behajtandó köztartozást megállapító szerv megkeresése
 • Megkeresett más szervtől átvett (pl. állami és önkormányzati adóhatóságok)
 • BM NYHÁT rendszerből átvett (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság)
 • NEAK-tól átvett (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)
 • TAKARNET rendszerből átvett
 • Céginformációs rendszerből átvett
 • EVNY rendszerből átvett
 • Közjegyző Kamarától, Ügyvédi Kamarától átvett
 • saját nyilvántartásból vett
 • megkeresett más szervtől átvett (pl. környezettanulmány más önkormányzati adóhatóságoktól)
 • pénzintézetektől átvett
 • számlavezető pénzintézet elektronikus rendszeréből átvett
 • megkereső más szervtől átvett

8. Adattovábbítás:

Az Adó Főosztály kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján ad át adatokat - megkeresés esetén - más hatóság (pl.: bíróság, nyomozó hatóság, állami és önkormányzati adóhatóság stb.) továbbá a külföldön történő érvényesítést végző, közbeszerzési eljárás nyertese (jelenleg SIGMA Zrt.), adóigazolásban megjelölt címzett, megkeresett szerv (pl.: pénzintézet), illetékes kormányhivatal részére.

9. Az adatkezelés időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai:

Az iratkezelési Korm.rend., valamint a Főpolgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 37/2013. (II. 26.) főjegyzői utasítás alapján

 • az adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás): nem selejtezhetők,
 • adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés: a papír alapú dokumentumok a beérkezés napjától számított 15 év elteltével selejtezésre kerülnek
 • adók módjára behajtandó köztartozások iratai: a beérkezés napjától számítva 10 év elteltével selejtezésre kerülnek
 • adóigazolás: a papír alapú dokumentumok a beérkezés napjától számított 5 év elteltével selejtezésre kerülnek

10. Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedése

Az adatok kezelését kizárólag adóhatóságunk erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak. A személyes adatokat a Hivatal székhelyén található szervereken és irattárban, valamint a Hivatal központi irattárában tároljuk. A Hivatal minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

11. Az érintett jogai:

Az érintett (az 1. pontban megadott elérhetőségeken):

 • tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével azok törlését,
 • meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását,
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintett kérelmére

Adatkezelő

 • tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén a címzettek megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való jogai, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak az adatok forrásának megjelölése. Ennek keretében adóhatóságunk elektronikus úton és személyesen is biztosítja a kezelt személyes adatokba való betekintést az érintett számára.
 • a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.
 • Amennyiben az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kéri, a Hivatal ezt díjmentesen rendelkezésre bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Hivatal adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti. Az adóhatóságunknál nyilvántartott adatok előírt elektronikus űrlapon helyesbíthetők, a személyes adat változás bejelentése annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelező.
 • a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A törlési kérelmet a Hivatal abban az esetben utasítja el, ha az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban foglalt határidő nem telt el. Adóhatóságunk a személyes adatokat közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezeli, ezért a jogszerűen nyilvántartott adatok kérelemre történő törlésére nincs mód.
 • az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, illetve, ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de az érintett jogi igényének érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezelheti.

Érintett

 • jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Az érintett személyes adatok törlésére, korlátozására, tiltakozásra vonatkozó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 • Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akivel, illetve amellyel korábban a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő e címzettekről tájékoztatja.

12. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az adatvédelmi tisztviselő 3. pontban megadott elérhetőségére megküldeni, melyet - annak beérkezését követően - haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál és a panaszost a vizsgálat eredményéről tájékoztatja.

Panasz

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha véleménye szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be.

Panasz benyújtásának helye:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Fax: +361 3911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek.

A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.

Kártérítéshez való jog, sérelemdíj

Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.

Az Adó Főosztály adatkezelési tevékenységével kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az adofoosztaly@budapest.hu e-mail-címen.

Hatályos: 2019. július 15.