Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Az Adó Főosztály feladatai, szervezete

Az Adó Főosztály elsőfokú adóigazgatási feladatokat lát el az alábbi ügyekben:

 • helyi iparűzési adó,
 • idegenforgalmi adó (XVII., XVIII., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerület közigazgatási területe, továbbá külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget tekintetében),
 • építményadó (a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területe tekintetében),
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó,
 • a jogosult megkeresése alapján az adók módjára behajtandó köztartozások.

Az Adó Főosztály címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

levélcíme:
1364 Budapest, Pf. 269.

A főosztály feladatcsoportok szerinti tagozódása és a szervezeti egységek vezetői, elérhetőségük:

Főosztályvezető: Kemecsei Zoltán János, II. em. 241., telefon: 411-7170, fax: 411-7090, email: kemecseiz@budapest.hu

Ellenőrzési és Hatósági Osztály

Osztályvezető: dr. Boros Erzsébet, II. em. 241., email: borose@budapest.hu

 • Ellenőrzési Csoport
  Csoportvezető: dr. Repóth Adrienn, II. em. 252/D, email: repoth.adrienn@budapest.hu

   ellátja

  • az elrendelt adó- és pénzügyi ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
  • hatósági eljárás keretében az adó- és pénzügyi ellenőrzések során készült jegyzőkönyvekből történő határozathozatallal kapcsolatos feladatokat.
 • Fizetési Könnyítési Csoport
  Csoportvezető: Jakab Orsolya, II.em. 246., email: jakabo@budapest.hu

   elbírálja

  • az adómérséklés (elengedés) iránti kérelmeket,
  • a fizetési halasztás, részletfizetés iránti kérelmeket,
  • a végrehajtási eljárás felfüggesztése iránti kérelmeket, a felettes szerv vagy bíróság döntése esetén foganatosítja azt,

   lefolytatja

  • az adó soron kívüli megállapítása iránti eljárást.
 • Hatósági Csoport
  Csoportvezető: Kreisz Andrea, II. em. 243., email: andrea.kreisz@budapest.hu

   elbírálja

  • az adóelőleg mérséklése iránti kérelmeket,
  • az adószámla egyeztetésre irányuló beadványokat,

   ellátja

  • a mögöttes felelősök kötelezését,
  • az adókötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesítőkkel szemben a teljesítésre történő felhívással, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott kényszerítő eszközök, jogkövetkezmények alkalmazásával összefüggő feladatokat,
  • a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók adószámlájának felülvizsgálatát, javítását és kiküldését.

Nyilvántartási Osztály

Osztályvezető: dr. Greskovics Zsuzsanna, II.em.240., email: greskovicszs@budapest.hu

 • Adóalany-nyilvántartási Csoport
  Csoportvezető: Biró Mária, III.em.367., email: biro.maria@budapest.hu

   ellátja

  • a bejelentkezések, változás bejelentések nyilvántartásba vételével és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
  • az idegenforgalmi adó bevallások nyilvántartásba vételével és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
  • az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján az adóhatósági feladatokat.

  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161. § 2017. január 1-től hatályos (1) bekezdése értelmében az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szervnek, illetőleg a köztartozás jogosultjának elektronikus úton kell megkeresnie az adóhatóságot behajtás végett. A megkeresés megküldésére szolgáló email cím: ambk.adojogsegely@budapest.hu

 • Bevallás-feldolgozási Csoport
  Csoportvezető: Pataki Sándor, III.em.352., email: patakis@budapest.hu

   ellátja

  • az iparűzési adóbevallások, valamint az egyéb adóigazgatásban használt nyomtatványok feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
  • a bevallások benyújtásával kapcsolatos beadványok intézésével kapcsolatos feladatokat,
  • az építményadóról benyújtott adóbevallásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Iratkezelési Csoport
  Csoportvezető: Müller Attila, II. em. 240., email: mullera@budapest.hu
  • a postai, vagy egyéb módon érkezett küldeményeket átveszi, egyezteti, bontja és szortírozza,
  • ellátja az iratkezelési feladatokat.

Pénzforgalmi és Ügyfélszolgálati Osztály

Osztályvezető: Pócsi István, III. em. 406., telefon: 411-7047, email: pocsii@budapest.hu

 • Pénzforgalmi Csoport
  Csoportvezető: Gilicze Zsuzsanna, II. em. 258., telefon: 411-7028, email: giliczezs@budapest.hu

   ellátja

  • a befizetések feldolgozásával összefüggő feladatokat,
  • a beazonosíthatatlan befizetések kezelésének feladatait,
  • a téves befizetések rendezésével, visszatérítésével összefüggő feladatokat,
  • az adószámlák közötti átvezetések elvégzésével kapcsolatos feladatokat,
  • a visszautalások, átutalások intézésével kapcsolatos feladatokat,
  • a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóztatási, nyilvántartási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat illetékességi területén.
 • Ügyfélszolgálati Csoport
  Csoportvezető: Szűcsné Krasznai Katalin, Bárczy I. u. 1-3., telefon: 411-7010
  Személyesen megjelenő adózók esetén
  • helyi adó ügyben általános tájékoztatást ad,
  • egyezteti az adószámlát,
  • kiadja az adószámla kivonatok, valamint egyéb iratok másolatait,
  • közreműködik a be nem azonosított befizetések rendezésében,
  • általános tájékoztatást ad az elektronikus ügyintézés szabályairól,
  • segítséget nyújt az elektronikus űrlapok (bevallások, bejelentések, stb.) kitöltéséhez,
  Ellátja
  • a telefonon jelentkező ügyfelek számára szükséges általános tájékoztatási feladatokat,
  • az elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó adminisztrációs és help-desk feladatokat.
  Kérelem alapján elkészíti az adóigazolásokat, intézi az elektronikus ügyintézési igénybejelentésekhez kapcsolódó feladatokat.

Végrehajtási és Felszámolási Osztály

Osztályvezető: dr. Molnár Edina III. em. 354., email: molnar.edina@budapest.hu

 • Felszámolási Csoport
  Csoportvezető: Szalkai Edit, III. em. 362/A., email: szalkaie@budapest.hu

   ellátja

  • a csőd-, felszámolási és végelszámolási, kényszertörlési eljárásban a hitelezői igények továbbá követelés bejelentésével, módosításával kapcsolatos feladatokat,
  • kezdeményezi a felszámolási eljárást a fizetésképtelen gazdasági társaságokkal szemben,
  • elbírálja a csőd- és felszámolási egyezség iránti kérelmeket.
 • Végrehajtási Csoport
  Csoportvezető: Ackermanné Szigethy Zsuzsanna, III. em. 350/A., email: szigetizs@budapest.hu
  • végrehajtás útján intézi a meg nem fizetett adók (és adóelőlegek) beszedését,
  • végrehajtási eljárás megindításával egyidejűleg hatósági átutalási megbízást, munkabérre és egyéb járandóságra letiltást bocsájt ki,
  • kezdeményezi a törvényességi felügyeleti eljárást vagy a cégtörlés iránti eljárást a jogszabállyal ellentétesen működő cégekkel szemben.