Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Üdvözöljük az Adó Főosztály lapjain
2022.10.28.Tájékoztató az ügyfélfogadási rend ideiglenes változásáról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy adóügyekben a személyes ügyfélfogadás 2022. november 2-án, valamint 2023. január 2-án és 4-én a Központi Ügyfélszolgálati Iroda helyiségében történik.

2022. december 28-án az Adó Ügyfélszolgálati Irodán a személyes ügyfélfogadás szünetel, munkatársaink telefonos ügyelet tartásával - távmunkavégzés keretében – biztosítják a feladatellátást. Általános felvilágosítás kérésére rendelkezésre áll a hipaugyfelszolgalat@budapest.hu e-mail címünk is.

2022.08.04.Tájékoztató az iparűzési adóban egyszerűsített adóalap meghatározást választott (KATA-s) vállalkozások számára

Tájékoztatjuk a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényen alapuló, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján adóhatóságunknál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s) tisztelt Adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (új KATA tv.) 26. § e) pontja alapján ez az adószámítási mód 2022. szeptember 1-jétől megszűnik. A változást adóhatóságunkhoz nem kell bejelenteni, a változást nyilvántartásunkban hivatalból átvezetjük és erről minden érintettet elektronikus levélben értesítünk.

Az adóév kezdőnapjától 2022. augusztus 31-ig tartó időszakra jutó (időarányos) iparűzési adót a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni.

Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új KATA tv. hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására, melyhez Főosztályunk erre a célra rendszeresített 2021-01. sz. űrlapjának benyújtása szükséges. A benyújtás határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45.nap (legelőször október 15.).

A bejelentésre alkalmas 2021-01 számú Bejelentkezés/Változás bejelentés űrlap Főosztályunk honlapján 2022. szeptember 1-jétől lesz elérhető.

Adóhatóságunknál az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s), de az új KATA-t nem választó, vagy új KATÁ-sként az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak az iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs. Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1-étől az adóév utolsó napjáig tartó időszak tekintetében lesz, melynek esedékessége 2023. május 31.

További kérdéseikkel, űrlap kitöltési problémáikkal kérjük forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz telefonon, vagy a hipaugyfelszolgalat@budapest.hu e-mail címen.

2022.02.11.Tájékoztató a fővárosi iparűzési adó alanyai számára

A 22NYHIPA nyomtatványt benyújtani szándékozó adózóink figyelmét az alábbiakra kívánjuk felhívni.

A nyomtatvány két nyilatkozatot tartalmaz!

A B) blokk szerinti nyilatkozat a 2022-ben fizetendő iparűzési adóelőleg mérséklésére vonatkozik, azonban nem kell benyújtani az űrlapot azoknak az adózóinknak, akik 2021. évben az állami adóhatóságon keresztül érvényes 21NYHIPA nyilatkozatot tettek, vagy tételes iparűzési adó fizetnek KATÁ-s adózóként.

A C) blokkban arról nyilatkozhat a vállalkozó, hogy a legfeljebb 1%-ra mérsékelt iparűzési adómérték miatti állami támogatást (adóelőnyt) átmeneti támogatás jogcímen kívánja igénybe venni. A C) blokk kitöltésének hiányában az igénybe veendő támogatás a csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Az űrlap kizárólag az állami adóhatósághoz, elektronikusan nyújtható be.

2022.02.08.Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozók számára a helyi iparűzési adóelőleg 2022. első félévi kötelezettségével kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) módosítása értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), - a Htv. 51/N. §-ra figyelemmel - a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. E rendelkezés - a feltételek fennállása esetén - a 2022. évben végződő adóévben is alkalmazható.

A fentiek alapján az előlegfizetési kötelezettséggel rendelkező adóalanyaink figyelmét felhívjuk, hogy aki az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványt 2021. évben benyújtotta és adóhatóságunk részéről elfogadásra került, annak a 2022. március 15-én esedékes adóelőlegét 50%-kal csökkentettük, azaz külön nyilatkozatra, illetve intézkedésre NINCS szükség.

Ha az adóalany 2021. évben nem tett (előző bekezdés szerinti) nyilatkozatot a kedvezményes adókulcs alkalmazása érdekében, de a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak fog minősülni (vagyis megfelel a KKV törvényben meghatározott feltételeknek azzal, hogy a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint), és

-jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/M. §-ai szerinti támogatástartalmának megfelelő összegét, továbbá
-a Htv. 51/M. § b) pont bb) pontja alapján nincs olyan, a Htv. szerinti telephelye, melyet legkésőbb e nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be a állami adó- és vámhatósághoz,
-jogosult az átmeneti támogatás igénybevételére az 51/O. § (1) és (2) bekezdése alapján, jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/O. §-a szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget,

akkor 2022. február 25-ig erre vonatkozó nyilatkozatot nyújthat be az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon (22NYHIPA) a 2022. évi iparűzési adóelőleg 50 %-kal történő csökkentése érdekében.

Az önkormányzati adóhatóságnál tételes iparűzési adóalap szerinti adófizetést választó (vagy már választott), KATA hatálya alá tartozó vállalkozóknak a fenti jogszabályváltozással kapcsolatban nincs teendőjük. Esetükben az 1%-os adómérték alapján számított fizetési kötelezettségeket tartalmazó adószámla kivonatot főosztályunk legkésőbb az első adórészlet esedékességéig megküldi.

2021.04.23.Tájékoztató a 2020. évi iparűzési adóbevallás teljesítésének módjáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az iparűzési adóbevallás hibátlan és gyors kitöltése érdekében új szolgáltatást vezettünk be az elektronikus szolgáltatásainkhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező képviselők és meghatalmazottak számára.

A Főosztályunk honlapján elérhető 2020-20. számú iparűzési adóbevallás űrlap - hibátlan kitöltést követően - saját számítógépre menthető xml formátumban.

A mentett fájl szerkesztésre megnyitható az ANYK nyomtatványkitöltő programmal és ellenőrzést követően benyújtható az állami adóhatósághoz a hatályos jogszabályoknak megfelelően (amennyiben a 20HIPA már telepítve van saját számítógépén).

A szolgáltatás előnye, hogy az ANYK által nyújtott belső számszaki és logikai összefüggésvizsgálaton túlmenően a 2020-20 űrlap elvégzi az egybevetést Főosztályunk nyilvántartásával is.

Ezzel gyakorlatilag kiküszöbölhető egy hibás bevallás benyújtása, mely mindenképpen adminisztrációs többletterhet jelentene az adózó számára. Technikai segítség itt!

Fontos kiemelni, hogy az iparűzési adóbevallás 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adóhatóságon (NAV-on) keresztül nyújtható be.

A bevallott adó és az adóelőleg különbözetét legkésőbb 2021. május 31-ig kell a Fővárosi Önkormányzat

11784009-15490012-03540000
iparűzési adó beszedési számlájára megfizetni.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz telefonon, illetve e-mail-ben.

2021.02.05.Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozók számára

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az alábbiakra hívjuk fel tisztelt adózónk figyelmét.

A 2021. évben végződő adóévben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a Fővárosi Önkormányzat esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.

Az előlegfizetési kötelezettséggel rendelkező adóalanyaink számára továbbá lehetőség van a 2021. évben fizetendő adóelőlegek 50%-os csökkentésére. Erre azonban a vállalkozásnak kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén van lehetősége:

-megfelel a KKV törvényben meghatározott feltételeknek azzal, hogy a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint, és
-2021. február 25-ig erre vonatkozó, az előbbi feltételnek, továbbá a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében megjelölt állami támogatási szabályoknak való feltételnek való megfelelésről szóló nyilatkozatot nyújt be a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, mely kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthető.

A fővárosban kizárólag telephellyel rendelkező, vidéki székhelyű vállalkozások nyilatkozatát csak abban az esetben kapja meg az állami adóhatóságtól az adóhatóságunk, ha a telephely az állami adóhatóságnál „Htv. szerinti” telephelyként külön be van jelentve. Amennyiben telephelyét a vállalkozó nem jelenti be az állami adóhatóság felé, akkor a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál a nyilatkozat megtétele esetén sem élhet az adóelőlegek 50%-os csökkentésének lehetőségével.
A nyilatkozat alapján adóhatóságunk hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti a 2021. évi adóelőleg-fizetési kötelezettségek összegét.

Az önkormányzati adóhatóságnál tételes iparűzési adóalap szerinti adófizetést választó (vagy választott), KATA hatálya alá tartozó vállalkozóknak a fenti jogszabályváltozással kapcsolatban nincs teendőjük. Esetükben az 1%-os adómérték alapján számított fizetési kötelezettségeket tartalmazó adószámla kivonatot főosztályunk legkésőbb az első adó részlet esedékességéig megküldi.

2020.12.17.Tájékoztató az iparűzési adóbevallás beadásának módosulásáról

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettséget, kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával lehet teljesíteni.

Főosztályunk kitöltő/ellenőrző programjai továbbra is rendelkezésre állnak, azonban 2021. január 1-jétől kizárólag az adófizetési kötelezettség kiszámítására használhatóak. A számítást tartalmazó űrlap sem az önkormányzati, sem pedig az állami adóhatósághoz nem nyújtható be. A bevallást az ÁNYK keretprogram segítségével az állami adóhatóság által rendszeresített megfelelő bevallási űrlapon kell benyújtani.

2020.03.31.Tájékoztató az elektronikus fizetési lehetőség bővüléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2020. április 2.-ától helyi adóügyekben lehetővé teszi az internetes bankkártyás (VPOS terminálon keresztüli) fizetési lehetőséget.

A bankkártyás befizetések azonnal - az adószámlán is elszámolva - feldolgozásra kerülnek.

A szolgáltatást azon adózók vehetik igénybe, amelyek adóhatóságunk által nyújtott elektronikus szolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkeznek, melyre vonatkozóan külön tájékoztatónk itt érhető el. Az ügyintézésre jogosult személy ügyfélkapus azonosítást követően az adószámla lekérdezése funkciót kiválasztva, a megjelenő adószámla oldal jobb felső részén elhelyezett "Elektronikus fizetés (EFR)" nyomógomb segítségével indíthatja a szolgáltatást.

Sikeres tranzakció esetén az adószámlán néhány másodperc múlva megjelenik az elszámolt befizetés. A 0-24 órás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az adózó szükség esetén (pl. adóigazolás) azonnal, a nap bármely időszakában rendezheti adótartozását.

2020.01.27.Tájékoztató a bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettséggel kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E. §-a alapján az állami adóhatóság a vállalkozó székhelye és az állami adóhatósághoz előzetesen külön bejelentett telephelye szerinti önkormányzatok számára 2020. január 2-ától naponta megküldi a bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, mellyel ezen kötelezettségeket a helyi adóhatóság teljesítettnek tekinti.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály nem vonatkozik

-a KATA alanyok tételes iparűzési adófizetés választására, illetve annak megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatra,
-az állami adóhatósághoz külön be nem jelentett Htv. szerinti telephely önkormányzati adóhatósága felé teljesítendő bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettségre,
-az adóévben 180 napot meghaladó ideiglenes iparűzési tevékenység végzése miatti bejelentési, változásbejelentési kötelezettségre,
-az idegenforgalmi adó alanya esetén a szálláshely bejelentésére,
-az adóelőleg bejelentésére,
mert ezeket továbbra is az önkormányzati adóhatóság felé kell elektronikus úton benyújtani.

2020-tól honlapunkon a 2020-30. számú űrlapon mind a Meghatalmazó, mind a Meghatalmazott készíthet, illetve nyújthat be meghatalmazást, melynek segítségével papírmentesen, gyorsan és formailag ellenőrzötten intézhetik a Meghatalmazott bejelentését.

2017.01.24.Tájékoztató a háziorvosok, védőnők részére

A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása következtében "...mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg."

Az alábbi eljárási tudnivalókra hívjuk fel az érintett adóalanyok figyelmét:
Az érintett adóalanyok köre a Htv. 52. § 23. pontja szerinti értelmező rendelkezés alapján: az a háziorvos, védőnő vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

A rendelkezés több törvényi feltételt szab az adómentesség érvényesítéshez:

  1. A háziorvos a külön jogszabályban - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet - meghatározott tevékenységet végezzen.
    A rendelet 4.§ (1) - (2) bekezdései taxatíve felsorolják a háziorvos által végezhető tevékenységeket, e körbe tartozik az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel is, továbbá a tartósan betöltetlen háziorvos körzetben való helyettesítés keretében a hivatkozott bekezdésekben nevesített tevékenységek ellátása is.
  2. A rendeletben meghatározott tevékenység végzés ellenértékének (árbevétel) legalább 80%-a - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján - az Egészségbiztosítási Alapból származzon.

A mentesség első ízben a 2017. adóévben érvényesíthető a 2018. május 31-éig benyújtandó adóbevallásban.