Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Üdvözöljük az Adó Főosztály lapjain
2020.06.17.Tájékoztató az iparűzési adóelőleg bevallásáról

Felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik még nem nyújtották be 2019. évi iparűzési adóbevallásukat, hogy a 2020. szeptember 15-én esedékes adóelőleget a bevallással egyidejűleg a bevallás VIII. számú blokkjában az alábbiak szerint kell bevallani:

a)ha a bevallás 2020.09.15-ig benyújtásra kerül, akkor a 09.15-én esedékes adóelőleget az előlegszámítási szabálynak megfelelően kell megállapítani.
b)ha a bevallás 2020.09.15. után kerül benyújtásra, akkor a 09.15-én esedékes adóelőleg összege azonos az előző (2018-as adóévre benyújtott) bevallásban 2020.03.15-ére bevallott előleg összegével.

Az adóelőleg mérséklés lehetősége továbbra is biztosított, azonban fontos, hogy az előlegmérséklési kérelem továbbra is csak szeptember 15-ig nyújtható be adóhatóságunkhoz.

2020.05.27.Tájékoztató az iparűzési adóbevallás és az adófizetés határidejének módosulásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21) Korm. rendelet alapján az iparűzési adóbevallás benyújtási kötelezettségét 2020.09.30-ig teljesítheti.

Ez vonatkozik minden április 22. és szeptember 30. között esedékessé váló iparűzési adóbevallásra.

Ha a bevallásban az adóévi adó az adóévben megfizetett adóelőleg különbözete pozitív, vagyis fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor ennek megfizetési határideje is 2020.09.30.

Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha az adózó visszaigénylésre jogosult, vagyis bevallásában az adóévi adó és az adóvben megfizetett adóelőleg különbözete negatív, ugyanis a visszaigényléshez való jog a bevallás benyújtásával, de legkorábban június 3-án nyílik meg.

2020.04.29.Tájékoztató az idegenforgalmi adóról

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21) Korm. rendelet 5. §-a és a Korm. rendelet rendelkezéseit törvénybe iktató, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 36. §-a értelmében a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának (vendégnek) nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek (szállásadónak, szálláshellyel rendelkezőnek) nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

A 2020. április hónapra a bevallást akkor kell beadni, ha van április 25. napjával bezárólag beszedett, és/vagy április 26-tól be nem szedett, de megállapított adó, azonban megfizetni csak az április 25-ig beszedett idegenforgalmi adót kell.

2020.03.31.Tájékoztató az elektronikus fizetési lehetőség bővüléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2020. április 2.-ától helyi adóügyekben lehetővé teszi az internetes bankkártyás (VPOS terminálon keresztüli) fizetési lehetőséget.

A bankkártyás befizetések azonnal - az adószámlán is elszámolva - feldolgozásra kerülnek.

A szolgáltatást azon adózók vehetik igénybe, amelyek adóhatóságunk által nyújtott elektronikus szolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkeznek, melyre vonatkozóan külön tájékoztatónk itt érhető el. Az ügyintézésre jogosult személy ügyfélkapus azonosítást követően az adószámla lekérdezése funkciót kiválasztva, a megjelenő adószámla oldal jobb felső részén elhelyezett "Elektronikus fizetés (EFR)" nyomógomb segítségével indíthatja a szolgáltatást.

Sikeres tranzakció esetén az adószámlán néhány másodperc múlva megjelenik az elszámolt befizetés. A 0-24 órás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az adózó szükség esetén (pl. adóigazolás) azonnal, a nap bármely időszakában rendezheti adótartozását.

2020.01.27.Tájékoztató a bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettséggel kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E. §-a alapján az állami adóhatóság a vállalkozó székhelye és az állami adóhatósághoz előzetesen külön bejelentett telephelye szerinti önkormányzatok számára 2020. január 2-ától naponta megküldi a bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, mellyel ezen kötelezettségeket a helyi adóhatóság teljesítettnek tekinti.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály nem vonatkozik

-a KATA alanyok tételes iparűzési adófizetés választására, illetve annak megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatra,
-az állami adóhatósághoz külön be nem jelentett Htv. szerinti telephely önkormányzati adóhatósága felé teljesítendő bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettségre,
-az adóévben 180 napot meghaladó ideiglenes iparűzési tevékenység végzése miatti bejelentési, változásbejelentési kötelezettségre,
-az idegenforgalmi adó alanya esetén a szálláshely bejelentésére,
-az adóelőleg bejelentésére,
mert ezeket továbbra is az önkormányzati adóhatóság felé kell elektronikus úton benyújtani.

2020-tól honlapunkon a 2020-30. számú űrlapon mind a Meghatalmazó, mind a Meghatalmazott készíthet, illetve nyújthat be meghatalmazást, melynek segítségével papírmentesen, gyorsan és formailag ellenőrzötten intézhetik a Meghatalmazott bejelentését.

2020.01.11.Tájékoztató az EVA megszűnéssel kapcsolatban

Az egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) 2020. január 1-jétől történő megszűnése kapcsán az alábbiakra hívjuk fel tisztelt adózóink figyelmét.

A 2019. évre vonatkozó éves, vagy záró helyi iparűzési adóbevallásban az EVA adóalanyok még dönthetnek arról, hogy az EVA szerinti egyszerűsített adóalap meghatározási módot választják. 2020. évre vonatkozó bevallásban erre már nem lesz lehetőség.

A nyilvántartásunkban EVA-s tevékenységgel rendelkező adóalanyoknak az EVA megszűnését nem kell adóhatóságunkhoz bejelenteniük!

Azok az adózók, akik az állami adóhatóságnál 2020. január 1-jétől áttérnek a kisadózó vállalkozások tételes adójára (KATA) és az iparűzési adót is tételesen szeretnék fizetni, az erre vonatkozó bejelentést a 2019-01 számú "Bejelentkezés/Változás-bejelentés" elnevezésű elektronikus űrlapunkon legkésőbb

2020. február 15-ig

elektronikus úton tehetik meg Főosztályunk felé. Az űrlap Főosztályunk honlapján érhető el az alábbi internetcímen:

https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_ID=2020-01

A határidő elmulasztása esetén tételes iparűzési adófizetés csak 2021. évtől választható.

2018.11.09.Tájékoztató a központi címregiszterről és a címkezelésről

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adóhatóságunk csak az e rendeletnek megfelelő új címadatot vehet nyilvántartásba. Azon adózóink, akik rendelkeznek korábban bejelentett és a rendelet miatt időközben megváltozott, de adóhatóságunkhoz be nem jelentett székhely, lakhely, telephely, iratőrzési címmel, kérjük, hogy változásbejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.

A címadatokat az alábbi bontásban kell megadni:

IrszHelységKözterületJellegHsz.Ép.Lph.SzintAj.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a közterület jelleg csak a fenti jogszabálynak megfelelően kialakított értéklista szerinti lehet.
Épület és lépcsőház ékezet nélküli magyar nagybetű, az ajtószám és emelet arab szám lehet. A földszint jelölése a "Szint" mezőben "Fsz.".

Az iparűzési adóval, vagy a bevallás kitöltésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz vagy keressék fel honlapunkat.

2017.02.17.Tájékoztató az állami adóhatóság útján benyújtható helyi iparűzési adóbevallásról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a értelmében 2017. január 1-jétől az iparűzési adóbevallás elektronikus úton (az ÁNYK alkalmazásával) az állami adóhatósághoz (NAV) is teljesíthető. A bevallást a NAV tartalmi vizsgálat nélkül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a NAV-hoz benyújtott bevallás - tartalmi vizsgálat hiányában - akár egyszerű számítási hibát, akár egyéb más hibát/hiányosságot is tartalmazhat, melynek következményeként mulasztási bírság kiszabásának van helye.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § (1)-(2) bekezdése alapján hibásan benyújtott bevallás esetén természetes személy 200 ezer forintig, nem természetes személy 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A Budapest Portálról (www.budapest.hu) elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programunk - a lehetőségekhez mérten - teljes körű ellenőrzési algoritmusokat tartalmaz. Ezzel segítjük bevallási kötelezettség hibátlan teljesítését, egyben jelentősen csökkentjük a hibás bevallásból eredő szankció lehetőségét.

Adóhatóságunkhoz a NAV útján eddig beérkezett bevallások jelentős hányada hibás, nem dolgozható fel. Fentiekre tekintettel kérjük, hogy iparűzési adóbevallásaikat az általunk biztosított bevalláskitöltő-ellenőrző programmal készítsék el.

2017.01.24.Tájékoztató a háziorvosok, védőnők részére

A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása következtében "...mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg."

Az alábbi eljárási tudnivalókra hívjuk fel az érintett adóalanyok figyelmét:
Az érintett adóalanyok köre a Htv. 52. § 23. pontja szerinti értelmező rendelkezés alapján: az a háziorvos, védőnő vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

A rendelkezés több törvényi feltételt szab az adómentesség érvényesítéshez:

  1. A háziorvos a külön jogszabályban - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet - meghatározott tevékenységet végezzen.
    A rendelet 4.§ (1) - (2) bekezdései taxatíve felsorolják a háziorvos által végezhető tevékenységeket, e körbe tartozik az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel is, továbbá a tartósan betöltetlen háziorvos körzetben való helyettesítés keretében a hivatkozott bekezdésekben nevesített tevékenységek ellátása is.
  2. A rendeletben meghatározott tevékenység végzés ellenértékének (árbevétel) legalább 80%-a - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján - az Egészségbiztosítási Alapból származzon.

A mentesség első ízben a 2017. adóévben érvényesíthető a 2018. május 31-éig benyújtandó adóbevallásban.