Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Üdvözöljük az Adó Főosztály lapjain
2019.05.08.Tájékoztató az iparűzési adó fővárosi alanyai részére

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a 2018. évi helyi iparűzési adóról 2019. május 31-ig teljesítendő bevallás

kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

A 2018-20 számú bevallás elektronikus formában az Adó Főosztály honlapján érhető el az alábbi internetcímen:

https://ssl.budapest.hu/web_hair/

Adóhatóságunkhoz elektronikus ügyintézésre bejelentett személy (képviselő vagy meghatalmazott) a bevallást gyorsan, komplex hibaellenőrzés mellett tudja kitölteni és az elkészített bevallást azonnal be is nyújthatja.

Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik adóhatóságunkhoz elektronikus ügyintézésre bejelentett képviselővel vagy meghatalmazottal, lehetősége van:

  • a fenti internetcímen elérhető bevalláskitöltő programmal elkészített bevallását cégkapu vagy ügyfélkapu hozzáféréssel az E-papír szolgáltatáson keresztül, vagy
  • a bevallását az állami adóhatóság által biztosított 18HIPA űrlapon teljesíteni.

A bevallott adó és az adóelőleg különbözetét legkésőbb 2019. május 31-ig kell a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-03540000 iparűzési adó beszedési számlájára megfizetni.

Az iparűzési adóval, vagy a bevallás kitöltésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz vagy keressék fel honlapunkat.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége a 411-7000 telefonszámon:

hétfőn, szerdán8-18
kedden, csütörtökön8-16.30
pénteken8-14 óra között
2019.01.24.Tájékoztató a kötelező elektronikus ügyintézésről

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy minden vállalkozó (gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó) köteles adóhatóságunkkal elektronikus úton kapcsolatot tartani és ügyeit elektronikus úton intézni.

Főosztályunk felé az alábbi módokon lehet ügyet indítani.
1. https://ssl.budapest.hu/web_hair/ felületen adóbevallás, bejelentés, változásbejelentés, elektronikus ügyintézési igény bejelentése, adótúlfizetés rendezése iránti kérelem,
2. https://epapir.gov.hu/ felületen adóigazolási kérelem, meghatalmazás bejelentése, bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatálya alá, nem formalizált kérelem benyújtása.
3. A helyi iparűzési adóbevallás az állami adóhatóságon keresztül is benyújtható.

Elektronikus szolgáltatásainkhoz történő hozzáférés (pl. adószámla megtekintése) módjáról kérjük olvassák el tájékoztatónkat (itt).

Az iparűzési adóval, vagy a bevallás kitöltésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz

hétfőn, szerdán8-18
kedden, csütörtökön8-16.30
pénteken8-14 óra között
a 411-7000 telefonszámon, vagy keressék fel honlapunkat.
2018.11.09.Tájékoztató a központi címregiszterről és a címkezelésről

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adóhatóságunk csak az e rendeletnek megfelelő új címadatot vehet nyilvántartásba. Azon adózóink, akik rendelkeznek korábban bejelentett és a rendelet miatt időközben megváltozott, de adóhatóságunkhoz be nem jelentett székhely, lakhely, telephely, iratőrzési címmel, kérjük, hogy változásbejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.

A címadatokat az alábbi bontásban kell megadni:

IrszHelységKözterületJellegHsz.Ép.Lph.SzintAj.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a közterület jelleg csak a fenti jogszabálynak megfelelően kialakított értéklista szerinti lehet.
Épület és lépcsőház ékezet nélküli magyar nagybetű, az ajtószám és emelet arab szám lehet. A földszint jelölése a "Szint" mezőben "Fsz.".

Az iparűzési adóval, vagy a bevallás kitöltésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz vagy keressék fel honlapunkat.

2018.02.07.Tájékoztató az újonnan alakuló cégek bejelentkezési kötelezettségével kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E. §-a értelmében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 36. § (4) bekezdése alapján a cégről (minden jogalanyról, amely a Ctv. alapján cégnek minősül) a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton, haladéktalanul megküldi, feltéve, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adórendelete hatályos.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a jogszabály értelmében kizárólag a Ctv. alapján cégnek minősülő, a cégbíróság által 2018. január 1-ét követően bejegyzett jogalanyok mentesülnek a bejelentkezési kötelezettség alól, a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság előtt.

Amennyiben a cég a székhely szerinti önkormányzattól eltérő önkormányzat illetékességi területén telephellyel rendelkezik, akkor a telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok) felé a bejelentkezési kötelezettsége továbbra is fennáll.
Amennyiben a cégnek valamely - az önkormányzati adóhatóság felé bejelentési kötelezettség alá eső - adata megváltozik, a cég változás-bejelentési kötelezettsége minden esetben fennáll.
Amennyiben a bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot kell bejelenteni, akkor e bejelentés megtételére a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja az adózót.
Amennyiben adózó a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozik, és az iparűzési adó vonatkozásában a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap megállapítási módot választja, akkor erről az önkormányzati adóhatóság felé - 45 napon belül - külön bejelentést kell tennie.

2017.02.17.Tájékoztató az állami adóhatóság útján benyújtható helyi iparűzési adóbevallásról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a értelmében 2017. január 1-jétől az iparűzési adóbevallás elektronikus úton (az ÁNYK alkalmazásával) az állami adóhatósághoz (NAV) is teljesíthető. A bevallást a NAV tartalmi vizsgálat nélkül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a NAV-hoz benyújtott bevallás - tartalmi vizsgálat hiányában - akár egyszerű számítási hibát, akár egyéb más hibát/hiányosságot is tartalmazhat, melynek következményeként mulasztási bírság kiszabásának van helye.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § (1)-(2) bekezdése alapján hibásan benyújtott bevallás esetén természetes személy 200 ezer forintig, nem természetes személy 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A Budapest Portálról (www.budapest.hu) elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programunk - a lehetőségekhez mérten - teljes körű ellenőrzési algoritmusokat tartalmaz. Ezzel segítjük bevallási kötelezettség hibátlan teljesítését, egyben jelentősen csökkentjük a hibás bevallásból eredő szankció lehetőségét.

Adóhatóságunkhoz a NAV útján eddig beérkezett bevallások jelentős hányada hibás, nem dolgozható fel. Fentiekre tekintettel kérjük, hogy iparűzési adóbevallásaikat az általunk biztosított bevalláskitöltő-ellenőrző programmal készítsék el.

2017.01.24.Tájékoztató a háziorvosok, védőnők részére

A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása következtében "...mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg."

Az alábbi eljárási tudnivalókra hívjuk fel az érintett adóalanyok figyelmét:
Az érintett adóalanyok köre a Htv. 52. § 23. pontja szerinti értelmező rendelkezés alapján: az a háziorvos, védőnő vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

A rendelkezés több törvényi feltételt szab az adómentesség érvényesítéshez:

  1. A háziorvos a külön jogszabályban - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet - meghatározott tevékenységet végezzen.
    A rendelet 4.§ (1) - (2) bekezdései taxatíve felsorolják a háziorvos által végezhető tevékenységeket, e körbe tartozik az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel is, továbbá a tartósan betöltetlen háziorvos körzetben való helyettesítés keretében a hivatkozott bekezdésekben nevesített tevékenységek ellátása is.
  2. A rendeletben meghatározott tevékenység végzés ellenértékének (árbevétel) legalább 80%-a - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján - az Egészségbiztosítási Alapból származzon.

A mentesség első ízben a 2017. adóévben érvényesíthető a 2018. május 31-éig benyújtandó adóbevallásban.