Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Üdvözöljük az Adó Főosztály lapjain
2023.02.01.Tájékoztató az iparűzési adót devizában megfizetni kívánó adózók számára

Tájékoztatjuk azon tisztelt adózóinkat, akik a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben kívánják megfizetni, hogy a 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó az alábbi számlára teljesíthető:

Önkormányzat neve: Budapest Főváros Önkormányzata
Számla száma: 10023002-00002198-02120018
Számla IBAN száma: HU48 1002 3002 0000 2198 0212 0018

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető ("account with institution") Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező ("correspondent") bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.
SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítéseként a számlájára utalt euró vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forint összegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Adóhatóságunk a helyi adószámlán a Magyar Kincstár által a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-03540000 számú iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt forint összeget számolja el befizetésként. Az iparűzési adó megfizetésének napja az adóbeszedési számlán való jóváírás napja, ezért a deviza utalást célszerű a teljesítési határidő előtt néhány nappal korábban indítani!

2023.01.11.Tájékoztató az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározásának változásairól

2023. január 1. napjától az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód az alábbiak szerint módosul.

2023. adóévtől a korábbi háromféle módszert egyféle (választható) adóalap-megállapítási mód váltja fel, ugyanakkor a kisvállalati adó alanyai továbbra is változatlan feltételekkel választhatják az egyszerűsített adóalap-meghatározási módot.

Egyszerűsített adóalap meghatározását 2023. adóévtől az az adózó jogosult választani, akinek/amelynek az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva - a helyi adó törvény szerinti nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, Szja. törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén a 120 millió forintot.

Egyszerűsített adóalap meghatározás

Az adó alapja 12 hónapra számítva, ha:
az árbevétel* (millió Ft)akkor az adóalap (millió Ft)a fizetendő HIPA (2023. teljes adóévre Ft)fizetendő HIPA előleg 2023. május 31. (Ft)***
0-122,550.00050.000
12-186,0120.000120.000
18-25
18-120**
8,5
8,5
170.000
170.000
170.000
170.000
*árbevétel: az Szja törvény hatálya alá tartozó magánszemély kisvállalkozó esetében az Szja szerinti bevételt, -más kisvállalkozó esetében a nettó árbevételt kell érteni!
**az Szja. törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén!
***a számítás alól kivételt képeznek azok az adózók, akiknek 2022.évi bevallásában a Htv. szerinti éves szintű nettó árbevétel meghaladja a 25 millió (120 millió) forintot, esetükben a május 31-én fizetendő előleg összege a bevallás szerint fizetendő adó adókedvezményekkel, mentességekkel növelt összege.

A fizetendő előlegből a 2023. március 15-ére korábban bevallott előleg levonandó!

Az egyszerűsített adóalap megállapítás választása esetén adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nincs lehetőség.

Egyszerűsített adóalap meghatározás első ízben történő választásának bejelentési módjai

1.2022. december 31-én KATA alanyként tételes iparűzési adót fizető egyéni vállalkozónak teendője nincs, esetében az adóhatóság e módszer választását vélelmezi, azonban 2023. május 31-ig közölheti az adóhatósággal (bevallásban, vagy a bejelentés, változás-bejelentés adatlapon), hogy nem kívánja az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazni.
2.2022. december 31-én nem tételes iparűzési adót fizetők a 22HIPAK bevallás űrlapon nyilatkozhatnak, 2023. május 31-ig.
3.Székhelyét 2022. december 31-ét követően a Fővárosba áthelyező, vagy 2022. december 31-ét követően a Fővárosban telephelyet létesítő vállalkozás a Fővárosi Önkormányzat adóhatósága által rendszeresített bejelentkezési, változás-bejelentési űrlapon nyilatkozhat (www.budapest.hu, az űrlap létrehozása még folyamatban van!).
4.A vállalkozási tevékenységet 2023. január 1-jét követően jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásában az első adóévre is, és egyúttal a követő évre is nyilatkozhat.

A bejelentés (akár bevallásban, akár a bejelentkezés nyomtatvány benyújtásával teljesül) a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg a kisvállalkozó az adóalapját ekként kívánja megállapítani. Ha már nem a fentiek szerint kívánja megállapítani az adóalapját, akkor e döntését az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az adóhatóságunknak az adóévi bevallásban.

Egyszerűsített adóalap meghatározás esetén az előlegfizetés rendje

Egyszerűsített adóalap meghatározás esetén is kell adóelőleget fizetni, azonban az általánostól eltérően évente egyszer, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmazó adózó esetén a fenti táblázat szerint május 31.) első alkalommal 2023. május 31-ig.

2022.12.21.Tájékoztató az "új KATA" alanyaként 2022. évben tételes iparűzési adóalap meghatározást választott adózók számára

Tájékoztatjuk azon tisztelt egyéni vállalkozó adózóinkat, akik 2022. évben tételes iparűzési adóalap meghatározást választottak, hogy 2023. január 1. hatállyal módosul a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 39/A §-a szerinti egyszerűsített adóalap meghatározás. A jogszabályváltozás lényege, hogy annak a vállalkozónak, akinek éves szinten a bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, lehetősége nyílik arra, hogy a Htv. 39. § (2) bekezdése szerint az adót három bevételi sáv és ahhoz tartozó tételes adóalap alapján számíthassa ki.

A 2022.12.31-én új KATA hatálya alá tartozó, az iparűzési adóját tételes adóalap után fizető egyéni vállalkozó azonban külön bejelentés nélkül, automatikusan alkalmazhatja az új egyszerűsített adóalap-meghatározási módot, de legkésőbb 2023. május 31-ig nyilatkozatot tehet arról, hogy mégsem kívánja alkalmazni.

Fentiek alapján nyilvántartásunkat az alábbiak szerint módosítottuk:

-az adószámla kivonat fejrészében a "Tételes KATA-s" tevékenység 2022. december 31. napjával lezárásra, egyidejűleg 2023. január 1-jétől "Egyszerűsített (sávos) IPA" tevékenység megnyitásra került.

Ha tehát nem kíván élni az egyszerűsített adóalap-meghatározási móddal, ezt a döntését 2023. május 31-ig van lehetősége bejelenteni adóhatóságunkhoz.

2022.08.04.Tájékoztató az iparűzési adóban egyszerűsített adóalap meghatározást választott (KATA-s) vállalkozások számára

Tájékoztatjuk a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényen alapuló, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján adóhatóságunknál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s) tisztelt Adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (új KATA tv.) 26. § e) pontja alapján ez az adószámítási mód 2022. szeptember 1-jétől megszűnik. A változást adóhatóságunkhoz nem kell bejelenteni, a változást nyilvántartásunkban hivatalból átvezetjük és erről minden érintettet elektronikus levélben értesítünk.

Az adóév kezdőnapjától 2022. augusztus 31-ig tartó időszakra jutó (időarányos) iparűzési adót a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni.

Azoknak az adóalanyoknak, akik az állami adóhatóságnál sikeresen bejelentkeznek az új KATA tv. hatálya alá, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására, melyhez Főosztályunk erre a célra rendszeresített 2021-01. sz. űrlapjának benyújtása szükséges. A benyújtás határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45.nap (legelőször október 15.).

A bejelentésre alkalmas 2021-01 számú Bejelentkezés/Változás bejelentés űrlap Főosztályunk honlapján 2022. szeptember 1-jétől lesz elérhető.

Adóhatóságunknál az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást választott (KATA-s), de az új KATA-t nem választó, vagy új KATÁ-sként az iparűzési adóban egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást NEM választó adózóinknak az iparűzési adó záróbevallási, illetve adóelőleg-bevallási kötelezettsége nincs. Legközelebbi bevallási kötelezettsége a 2022. szeptember 1-étől az adóév utolsó napjáig tartó időszak tekintetében lesz, melynek esedékessége 2023. május 31.

További kérdéseikkel, űrlap kitöltési problémáikkal kérjük forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz telefonon, vagy a hipaugyfelszolgalat@budapest.hu e-mail címen.

2021.04.23.Tájékoztató a 2020. évi iparűzési adóbevallás teljesítésének módjáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az iparűzési adóbevallás hibátlan és gyors kitöltése érdekében új szolgáltatást vezettünk be az elektronikus szolgáltatásainkhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező képviselők és meghatalmazottak számára.

A Főosztályunk honlapján elérhető 2020-20. számú iparűzési adóbevallás űrlap - hibátlan kitöltést követően - saját számítógépre menthető xml formátumban.

A mentett fájl szerkesztésre megnyitható az ANYK nyomtatványkitöltő programmal és ellenőrzést követően benyújtható az állami adóhatósághoz a hatályos jogszabályoknak megfelelően (amennyiben a 20HIPA már telepítve van saját számítógépén).

A szolgáltatás előnye, hogy az ANYK által nyújtott belső számszaki és logikai összefüggésvizsgálaton túlmenően a 2020-20 űrlap elvégzi az egybevetést Főosztályunk nyilvántartásával is.

Ezzel gyakorlatilag kiküszöbölhető egy hibás bevallás benyújtása, mely mindenképpen adminisztrációs többletterhet jelentene az adózó számára. Technikai segítség itt!

Fontos kiemelni, hogy az iparűzési adóbevallás 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adóhatóságon (NAV-on) keresztül nyújtható be.

A bevallott adó és az adóelőleg különbözetét legkésőbb 2021. május 31-ig kell a Fővárosi Önkormányzat

11784009-15490012-03540000
iparűzési adó beszedési számlájára megfizetni.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz telefonon, illetve e-mail-ben.

2020.12.17.Tájékoztató az iparűzési adóbevallás beadásának módosulásáról

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettséget, kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával lehet teljesíteni.

Főosztályunk kitöltő/ellenőrző programjai továbbra is rendelkezésre állnak, azonban 2021. január 1-jétől kizárólag az adófizetési kötelezettség kiszámítására használhatóak. A számítást tartalmazó űrlap sem az önkormányzati, sem pedig az állami adóhatósághoz nem nyújtható be. A bevallást az ÁNYK keretprogram segítségével az állami adóhatóság által rendszeresített megfelelő bevallási űrlapon kell benyújtani.

2020.03.31.Tájékoztató az elektronikus fizetési lehetőség bővüléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2020. április 2.-ától helyi adóügyekben lehetővé teszi az internetes bankkártyás (VPOS terminálon keresztüli) fizetési lehetőséget.

A bankkártyás befizetések azonnal - az adószámlán is elszámolva - feldolgozásra kerülnek.

A szolgáltatást azon adózók vehetik igénybe, amelyek adóhatóságunk által nyújtott elektronikus szolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkeznek, melyre vonatkozóan külön tájékoztatónk itt érhető el. Az ügyintézésre jogosult személy ügyfélkapus azonosítást követően az adószámla lekérdezése funkciót kiválasztva, a megjelenő adószámla oldal jobb felső részén elhelyezett "Elektronikus fizetés (EFR)" nyomógomb segítségével indíthatja a szolgáltatást.

Sikeres tranzakció esetén az adószámlán néhány másodperc múlva megjelenik az elszámolt befizetés. A 0-24 órás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az adózó szükség esetén (pl. adóigazolás) azonnal, a nap bármely időszakában rendezheti adótartozását.

2020.01.27.Tájékoztató a bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettséggel kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E. §-a alapján az állami adóhatóság a vállalkozó székhelye és az állami adóhatósághoz előzetesen külön bejelentett telephelye szerinti önkormányzatok számára 2020. január 2-ától naponta megküldi a bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, mellyel ezen kötelezettségeket a helyi adóhatóság teljesítettnek tekinti.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály nem vonatkozik

-a KATA alanyok tételes iparűzési adófizetés választására, illetve annak megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatra,
-az állami adóhatósághoz külön be nem jelentett Htv. szerinti telephely önkormányzati adóhatósága felé teljesítendő bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettségre,
-az adóévben 180 napot meghaladó ideiglenes iparűzési tevékenység végzése miatti bejelentési, változásbejelentési kötelezettségre,
-az idegenforgalmi adó alanya esetén a szálláshely bejelentésére,
-az adóelőleg bejelentésére,
mert ezeket továbbra is az önkormányzati adóhatóság felé kell elektronikus úton benyújtani.

2020-tól honlapunkon a 2020-30. számú űrlapon mind a Meghatalmazó, mind a Meghatalmazott készíthet, illetve nyújthat be meghatalmazást, melynek segítségével papírmentesen, gyorsan és formailag ellenőrzötten intézhetik a Meghatalmazott bejelentését.

2017.01.24.Tájékoztató a háziorvosok, védőnők részére

A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása következtében "...mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg."

Az alábbi eljárási tudnivalókra hívjuk fel az érintett adóalanyok figyelmét:
Az érintett adóalanyok köre a Htv. 52. § 23. pontja szerinti értelmező rendelkezés alapján: az a háziorvos, védőnő vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

A rendelkezés több törvényi feltételt szab az adómentesség érvényesítéshez:

  1. A háziorvos a külön jogszabályban - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet - meghatározott tevékenységet végezzen.
    A rendelet 4.§ (1) - (2) bekezdései taxatíve felsorolják a háziorvos által végezhető tevékenységeket, e körbe tartozik az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel is, továbbá a tartósan betöltetlen háziorvos körzetben való helyettesítés keretében a hivatkozott bekezdésekben nevesített tevékenységek ellátása is.
  2. A rendeletben meghatározott tevékenység végzés ellenértékének (árbevétel) legalább 80%-a - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján - az Egészségbiztosítási Alapból származzon.

A mentesség első ízben a 2017. adóévben érvényesíthető a 2018. május 31-éig benyújtandó adóbevallásban.