Budapest címer Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
Webadó logó  
Bejelentkezés
 
Információ
Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal
Adó Főosztály
1052 Budapest
Városház u. 9-11.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 269
Telefon: 06 1 411 7000
Fax: 06 1 411 7090
Email:
Üdvözöljük az Adó Főosztály lapjain
2018.11.09.Tájékoztató a központi címregiszterről és a címkezelésről

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adóhatóságunk csak az e rendeletnek megfelelő új címadatot vehet nyilvántartásba. Azon adózóink, akik rendelkeznek korábban bejelentett és a rendelet miatt időközben megváltozott, de adóhatóságunkhoz be nem jelentett székhely, lakhely, telephely, iratőrzési címmel, kérjük, hogy változásbejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.

A címadatokat az alábbi bontásban kell megadni:

IrszHelységKözterületJellegHsz.Ép.Lph.SzintAj.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a közterület jelleg csak a fenti jogszabálynak megfelelően kialakított értéklista szerinti lehet.
Épület és lépcsőház ékezet nélküli magyar nagybetű, az ajtószám és emelet arab szám lehet. A földszint jelölése a "Szint" mezőben "Fsz.".

Az iparűzési adóval, vagy a bevallás kitöltésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz vagy keressék fel honlapunkat.

2018.02.07.Tájékoztató az újonnan alakuló cégek bejelentkezési kötelezettségével kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E. §-a értelmében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 36. § (4) bekezdése alapján a cégről (minden jogalanyról, amely a Ctv. alapján cégnek minősül) a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton, haladéktalanul megküldi, feltéve, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adórendelete hatályos.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a jogszabály értelmében kizárólag a Ctv. alapján cégnek minősülő, a cégbíróság által 2018. január 1-ét követően bejegyzett jogalanyok mentesülnek a bejelentkezési kötelezettség alól, a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság előtt.

Amennyiben a cég a székhely szerinti önkormányzattól eltérő önkormányzat illetékességi területén telephellyel rendelkezik, akkor a telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok) felé a bejelentkezési kötelezettsége továbbra is fennáll.
Amennyiben a cégnek valamely - az önkormányzati adóhatóság felé bejelentési kötelezettség alá eső - adata megváltozik, a cég változás-bejelentési kötelezettsége minden esetben fennáll.
Amennyiben a bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot kell bejelenteni, akkor e bejelentés megtételére a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja az adózót.
Amennyiben adózó a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozik, és az iparűzési adó vonatkozásában a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap megállapítási módot választja, akkor erről az önkormányzati adóhatóság felé - 45 napon belül - külön bejelentést kell tennie.

2018.02.07.Tájékoztató a kötelező elektronikus ügyintézésről

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 2018. január 1-jétől minden vállalkozó (gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó) köteles az adóhatósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani és ügyeit elektronikus úton intézni.
Az elektronikus kapcsolattartás gazdálkodó szervezet esetén 2018. december 31-ig a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége (cégkapu) helyett a gazdálkodó szervezet nevében eljáró természetes személy (képviselő/meghatalmazott) ügyfélkapuján keresztül is lehetséges, 2019. január 1-jétől kizárólag a cégkapu használható.
Gazdálkodó szervezet esetén az elektronikus szolgáltatások iránti igényét a www.budapest.hu "Ügyintézés / Helyi adó" menüpontban, a "Bejelentés / E-ügyintézési igény/meghatalmazás bejelentése" almenüpont alatti 2018-30-as számú űrlap kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni.
A bejelentés elkészítésére a képviselő, vagy a bejelentést készítő meghatalmazott központi ügyfélkapus azonosítását követően van lehetőség.
Nyilvántartásunkba bejelentett képviselő számára az elektronikus szolgáltatásaink a 2018-30-as űrlap elektronikus elküldését követően azonnal rendelkezésre állnak.
Meghatalmazott bejelentése esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges (Postacímünk:1364 Bp. Pf. 269.).

Elektronikus szolgáltatásaink egyéni vállalkozók számára Főosztályunk honlapján (www.budapest.hu "Ügyintézés / Helyi adó") központi ügyfélkapus azonosítást követően azonnal rendelkezésre állnak.
Főosztályunk honlapján nem található ügykörökben általános célú elektronikus kérelem a https://epapir.gov.hu/ oldalon található.

2017.02.17.Tájékoztató az állami adóhatóság útján benyújtható helyi iparűzési adóbevallásról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a értelmében 2017. január 1-jétől az iparűzési adóbevallás elektronikus úton (az ÁNYK alkalmazásával) az állami adóhatósághoz (NAV) is teljesíthető. A bevallást a NAV tartalmi vizsgálat nélkül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a NAV-hoz benyújtott bevallás - tartalmi vizsgálat hiányában - akár egyszerű számítási hibát, akár egyéb más hibát/hiányosságot is tartalmazhat, melynek következményeként mulasztási bírság kiszabásának van helye.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § (1)-(2) bekezdése alapján hibásan benyújtott bevallás esetén természetes személy 200 ezer forintig, nem természetes személy 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A Budapest Portálról (www.budapest.hu) elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programunk - a lehetőségekhez mérten - teljes körű ellenőrzési algoritmusokat tartalmaz. Ezzel segítjük bevallási kötelezettség hibátlan teljesítését, egyben jelentősen csökkentjük a hibás bevallásból eredő szankció lehetőségét.

Adóhatóságunkhoz a NAV útján eddig beérkezett bevallások jelentős hányada hibás, nem dolgozható fel. Fentiekre tekintettel kérjük, hogy iparűzési adóbevallásaikat az általunk biztosított bevalláskitöltő-ellenőrző programmal készítsék el.

2017.01.24.Tájékoztató a háziorvosok, védőnők részére

A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása következtében "...mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg."

Az alábbi eljárási tudnivalókra hívjuk fel az érintett adóalanyok figyelmét:
Az érintett adóalanyok köre a Htv. 52. § 23. pontja szerinti értelmező rendelkezés alapján: az a háziorvos, védőnő vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

A rendelkezés több törvényi feltételt szab az adómentesség érvényesítéshez:

  1. A háziorvos a külön jogszabályban - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet - meghatározott tevékenységet végezzen.
    A rendelet 4.§ (1) - (2) bekezdései taxatíve felsorolják a háziorvos által végezhető tevékenységeket, e körbe tartozik az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel is, továbbá a tartósan betöltetlen háziorvos körzetben való helyettesítés keretében a hivatkozott bekezdésekben nevesített tevékenységek ellátása is.
  2. A rendeletben meghatározott tevékenység végzés ellenértékének (árbevétel) legalább 80%-a - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján - az Egészségbiztosítási Alapból származzon.

A mentesség első ízben a 2017. adóévben érvényesíthető a 2018. május 31-éig benyújtandó adóbevallásban.